ഇവളെ ഇനിയും വളരാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ 😏:ലെ ലിയോ #dog #adorabledog